Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας |DEXA| γίνεται με το μετρητή της GE (LUNAR) Prodigy Advance και με τη μέθοδο FAN BEAM που έχει άμεσα και έμμεσα πλεονεκτήματα (π.χ. μικρότερη διάρκεια εξέτασης), σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι μετρήσεις γίνονται στα σημεία: Ισχία, Μέση, Χέρια, Ολοσωματική και με ειδικό πρωτόκολλο για ισχία με εμφυτεύματα-αρθροπλαστικές.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης Ολοσωματικής Λιπομέτρησης | Ανθρωπομετρική (Ποσοστά Λίπους, Νερού, Ιστού και Οστικής Μάζας, ανά περιοχή σώματος).