Στα εργαστήρια μας διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:
Triplex καρδιάς
Τεστ κοπώσεως
Holter ρυθμού
Ηolter πίεσης